U bevindt zich hier: Startpagina // Algemene Geneeskunde

Algemene Geneeskunde

Dokter Alons en dokter Bolhuis werken als artsen voor Algemene Geneeskunde en Natuurgeneeskunde.
Onder algemene geneeskunde wordt verstaan de geneeskunde zoals die gedoceerd wordt aan alle medische faculteiten van de Nederlandse universiteiten. Dokter Alons en dokter Bolhuis hebben beiden hun artsenbul verworven aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van elke (basis-)arts mag de patiënt verwachten dat deze op de hoogte is en blijft van de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied en aldus gewoon werkt als regulier arts. Wij beginnen dan ook met een aan elke patiënt gerichte vragenlijst, doen een regulier-medische anamnese, doen gericht lichamelijk onderzoek, laten zo nodig laboratorium-onderzoek ( zoals van bloed, urine en feces) uitvoeren in bijvoorbeeld ziekenhuis- of huisartsenlaboratoria, stellen een reguliere diagnose en schrijven in voorkomend geval reguliere medicatie voor, onder het bijhouden van een recent medicatie-overzicht van elke patiënt. Zo nodig worden, afhankelijk van de individuele patiënt, ook onderdelen van de natuurgeneeskunde (zoals het doen van een voedingsanamnese ) – klik hiervoor terug naar het onderdeel Natuurgeneeskunde– geïntegreerd in onze toepassing van de algemene geneeskunde. Om die reden zijn wij beiden aangesloten bij de AVIG, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, zie , zie www.avig.nl.

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op ons brede vakgebied volgen wij met regelmaat (niet-gesponsorde) bijscholing, ook via e-learning ,raadplegen we relevante publicaties in zogeheten peer-reviewed medische vaktijdschriften (waarin uitsluitend artikelen worden opgenomen die aan de hoogste wetenschappelijke criteria voldoen), speuren we naar artikelen in de medische database Pubmed ( zie bijvoorbeeld op de website van het N.G.O.O.- www.ngoo.nl - de door ons bijgehouden wetenschappelijke literatuurlijst over kanker), bestuderen we boeken over ons vak, en bezoeken we congressen en studiebijeenkomsten met vakgenoten.

Artsenbezoekers zijn bij ons niet welkom omdat wij van mening zijn dat te veel artsen en verzekeraars zich laten beïnvloeden door de Farmacie, zie hier waarom. [234 KB]
Dokter Alons en dokter Bolhuis staan ingeschreven in het BIG-register, respectievelijk onder nummer 9047901501 en nummer 99043981701

WET BIG, artikel 19

Hoofdstuk III. Bepalingen inzake de beroepenAfdeling 1. Beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitelbescherming van toepassing is

§ 1. Artsen

Artikel 19

1.

Tot het gebied van deskundigheid van de arts wordt gerekend het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst.

2.

In de gevallen waarin een huisarts dan wel een arts die in die hoedanigheid in dienst is van het Ministerie van Defensie, op grond van de Geneesmiddelenwet bevoegd is geneesmiddelen ter hand te stellen, behoort het ter hand stellen mede tot het gebied van zijn deskundigheid.

===================================

De arts gaat samen met de patiënt na hoe deze een
actieve rol kan spelen in de regievoering rond zijn aandoening
(empowerment).

Middelen zijn onder meer 'decision sharing', voorlichting,
lidmaatschap van patiëntenvereniging, zelfmanagement,
lotgenotencontact en eigen verslaglegging.